Over ons privacybeleid

Starry Sky Poster geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden doorStarry Sky Poster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/08/2019, met de publicatie van een nieuwe versie de

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten aangeboden doorStarry Sky Poster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/08/2019, met de publicatie van een nieuwe versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. Wij leggen ook uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN WAAROM WIJ ZE VERZAMELEN

1. WEBSHOP SOFTWARE

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan onder andere uit het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om dataverlies te voorkomen.

2. WEBHOSTING

EPIA B.V.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Epia. Epia verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

3. E-MAIL EN MAILINGLISTS

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam of e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd, ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie te delen met derden.

Gmail
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

4. PAYMENT PROCESSORS

Mollie
Wij maken gebruik van het Mollie platform om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel te verwerken. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie zal uw gegevens niet langer bewaren dan op grond van de wet is toegestaan.

5. BEOORDELINGEN

Kiyoh 
Wij verzamelen beoordelingen via het Kiyoh-platform. Als u een recensie achterlaat via Kiyoh bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze informatie met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw review. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, zullen wij uw naam en e-mailadres delen met Kiyoh. Zij zullen deze gegevens alleen gebruiken om u uit te nodigen een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen ten behoeve van het verlenen van de diensten, waarvoor wij Kiyoh toestemming hebben gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Kiyoh waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van deze functionaris kunt u vinden op de website van Kiyoh.

6. VERZENDING EN LOGISTIEK

PostNL 
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL zal deze gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

7. EXTERNE VERKOOPKANALEN

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het Bol.com platform. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beslist.nl
Wij verkopen (een deel van) onze producten via het platform van Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u ons geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip, anders dan op uw verzoek, contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

2. AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3. SAMENWERKING BIJ BELASTING- EN STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKEN

In voorkomende gevallen kan Starry Sky Poster op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken, maar zullen wij ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

4. WAARDERINGSMAATREGELEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Indien u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook interpreteren als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zodat wij deze gegevens zullen bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.UW RECHTEN

1. ALGEMEEN

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij u uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij overzichten en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij; in geval van een vergeten verzoek, beheren wij de anonieme gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze gebruiken.

2. RECHTS ONDER

U heeft altijd het recht om de gegevens in te zien die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens, met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

3. RECHT OP CORRECTIE

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten wijzigen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres.

4. HET RECHT OM DE VERWERKING TE BEPERKEN

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken met betrekking tot uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

5. RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die in onze opdracht door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het bij ons bekende e-mailadres. In een dergelijk geval is het waarschijnlijk dat wij niet langer in staat zullen zijn de dienst te blijven verlenen, aangezien de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

6. RECHT VAN BEZWAAR EN ANDERE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht vanStarry Sky Poster. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën ter beschikking stellen van de gegevens die wij (laten) verwerken en vervolgens de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.COOKIES

1. GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan door toepasselijke wet- en regelgeving verplicht worden gesteld om toegang te verlenen tot deze informatie. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie interpreteren in combinatie met andere datasets om uw bewegingen op het internet te volgen. Google gebruikt deze informatie onder andere om gerichte advertenties (Adwords) en andere oogstdiensten en -producten aan te bieden.

2. COOKIES VAN DERDEN

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.